Werken bij Aanhangwagens XXL West-Brabant? Bekijk onze vacatures.
MENU X
Keuze uit 7.800m2 aan voorraad aanhangwagens
Veilig online betalen met IDeal en MisterCash
Kortste levertijd, 98% binnen 5 werkdagen geleverd
Aantoonbare tevreden klanten
Uitgebreide nazorg
Gemakkelijke transportservice

BOVAG-Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor afdeling Aanhangwagenbedrijven

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

Algemene leverings- betalingsvoorwaarden
Aanhangwagens West-Brabant.

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan
en verrichtingen van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze
voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

Artikel 1 – Geldigheid van deze voorwaarden
1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
Aanhangwagens West-Brabant, gevestigd te Roosendaal, hierna te noemen Aanhangwagens
West-Brabant.
1b Bijzondere van de voorwaarden van Aanhangwagens West-Brabant afwijkende bepalingen
zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – De overeenkomst
1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.
2. De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.
3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere
overeenkomsten een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in
de koopovereenkomst kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de
verkoper een maand na de ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per
brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt. Bij overschrijding of dreigende
overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn in een reparatieovereenkomst, dient
de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, onder
opgave van de nieuwe termijn van aflevering.
4a. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechte, belastingen,
accijnzen, fabrieken/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de
overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze
wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval een verhoging van de bedongen
prijs door de verkoper plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
De ontbinding dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden.
4b. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen prijs
indicatief. Indien de indicatief opgegeven prijs met meer dan 10% wordt of dreigt te worden
overschreden dan dient de opdrachtnemer contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde
de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te
beëindigen onder schadeloosstelling van de opdrachtnemer voor de reeds door hem verrichte
werkzaamheden.
5a. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de
verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk
plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle
schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade 30% van de
koopprijs van de geannuleerde aanhangwagen. Indien de koper binnen 10 dagen deze
schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te
delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper
geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze
schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 3 van deze leverings- en
betalingsvoorwaarden.
5b. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Aanhangwagens
West-Brabant zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of
volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3 – Betaling
1. De schulden van de kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant
geschieden bij het afleveren van zaken resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment
van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van
betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan
zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op
maandbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen
moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf
het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze
verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder
door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante
betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te
betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.
Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden
gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie hij/zij zich bedient
voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden
vastgesteld op ten minste 25% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,- .
5. Ongeacht ons recht van retentie zal het ons bij het uitvoeren van een reparatie-opdracht
waarbij het in rekening te brengen bedrag ten minste € 450,- bedraagt, vrijstaan voor de
uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen, waarbij met betrekking tot
onderdelen de vooruitbetaling niet meer dan 50 % van de koopsom zal bedragen. De
opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een
andere voor ons aanvaardbare zekerheid.
6. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan
de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is
afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen
conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking
gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval
worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding
ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 4 – Garantie
1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede
opdrachten en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te
rekenen vanaf het tijdstip dat de aanhangwagen weer ter beschikking van de opdrachtgever is
gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet
deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren
werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een
redelijke schadevergoeding. De garantie geldt binnen de Europese Unie, tenzij opdrachtgever
aantoont dat de elders opgetreden defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese
Unie afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).
2. Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht
ingevolge Boek 7 van het B.W. dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt)
die een koper/reparateur niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien
hoofde heeft, onverlet gelaten.
3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de
reparateur daarvan in kennis stelt;
b. De opdrachtgever de aanhangwagen zwaarder heeft beladen dan het voor de desbetreffende
aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht;
c. De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
d. Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben
verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien
waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De opdrachtgever dient zich voor de
uitvoering van de garantie altijd tot de reparateur te wenden, tenzij de noodzaak tot
onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van
de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen
kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens
lid van de onderafdeling Aanhangwagenbedrijven van BOVAG te zijn. Het hiervoor onder c.
en d. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat
geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit
in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de
werkelijk gemaakte kosten.
5. In het kader van de BOVAG-onderhoudsgarantie kan de opdrachtgever gedurende de
overeengekomen garantietermijn ter zake van geschillen betreffende de verrichte
werkzaamheden een schriftelijk beroep doen op bemiddeling door het BOVAG
Bemiddelingsbureau (Postbus 1100, 3980 DC Bunnik).
6a. Op nieuwe aanhangwagens en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van
toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
6b. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
7. Enige verdere of andere garantie, dan in dit artikel uitdrukkelijk omschreven, nemen wij
niet op ons.
8. Onze aansprakelijkheid terzake van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, beloopt te allen tijde ten hoogste het door de opdrachtgever aan ons
betaalde of verschuldigde bedrag terzake van de betrokken werkzaamheden en leveranties.
Onze aansprakelijkheid eindigt, zodra aan de door ons bewerkte aanhangwagens of
onderdelen hiervan zonder onze toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden
uitgevoerd of indien de aanhangwagen zwaarder wordt beladen dan het voor de
desbetreffende aanhangwagen maximaal toelaatbare gewicht. Op deze bepaling zal geen
beroep worden gedaan voor zover deze in strijd zou komen met dwingendrechtelijke
bepalingen terzake van transacties met natuurlijke personen, die niet handelen in de
uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde aanhangwagen of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper
al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de aanhangwagen of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de
koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van
de aanhangwagen alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies
(cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde aanhangwagen voor
zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor
diens aansprakelijkheid als houder van de aanhangwagen gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart
de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en
die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6 – Het Retentierecht
In geval van reparatie kan de reparateur het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien de
opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet
, ook indien het kosten van eerder door de reparateur verrichte werkzaamheden aan de
dezelfde of aan een andere zaak betreft. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen
indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

Artikel 7 – Verkoop met inkoop
Indien bij verkoop van een nieuwe aanhangwagen of ander zaak tegen inkoop van een
gebruikte aanhangwagen c.q. andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de
nieuwe aanhangwagen of andere zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde
aanhangwagen of andere zaak eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering
daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt
deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 8 – Verwerking Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst
worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de
overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen,
koper/opdrachtgever optimale service verlenen, tijdelijk voorzien van product informatie en
gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing
wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet
gehonoreerd.

Bovag 2003

Welke soorten aanhangwagens zijn er?

Wij hebben een ruim assortiment aan aanhangwagens. Wij bieden het gehele assortiment aan aanhangers tot 3500kg mtm. U vindt bij ons de klassieke bakwagens en plateauwagens, maar ook kippers, koelwagens, machinetransporters en motortrailers. Zoekt u naar een compleet specifieke aanhangwagen voor uw werk? Dan bieden wij ook speciaalbouw en maatwerk aanhangwagens, compleet gebouwd naar uw wensen.

Welke merken aanhangers heeft Aanhangwagens XXL West-Brabant?

Aanhangwagens XXL Werst-Brabant prijst zich met een ruim assortiment aan aanhangwagens. Zo bieden wij de volgende merken aanhangwagens:

Zoekt u een aanhangwagen van een ander merk? Vaak kunnen we u dan ook helpen! Neem contact op men onze verkoopmedewerkers voor de  mogelijkheden.

Met welk rijbewijs mag ik de aanhanger trekken?

De regels omtrent het trekken van een aanhangwagen zijn helaas vrij onduidelijk. Om het zo goed mogelijk uit te leggen hebben wij een complete informatiepagina op onze site. U vindt deze pagina hier.

Is het mogelijk om een aanhanger te leasen?

Bij Aanhangwagens XXL West-Brabant is het mogelijk om een aanhangwagen te leasen. U kunt de aanhangwagen dan in de door u gekozen termijnen afbetalen, na de laatste betaling is de aanhangwagen 100% uw eigendom. Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met onze verkoopmedewerkers.